برنامه نویس

برنامه نویس

برنامه نویس

• آشنایی با فریم ورک Asp.net Core
• آشنایی و تسلط به Scrum (Experience with Agile software development methodologies)
• آشنایی و تسلط به OOP (Experience in development base on SOLID principles)
• آشنایی و تسلط به ORM (Entity Framework, Dapper)
• آشنایی به Microsoft Dynamic CRM
• آشنایی به TFS
• آشنایی با مفاهیم معماری نرم افزار و معماری های چندلایه و توزیع شده
• توانایی تجزیه تحلیل بالا ، توانایی یادگیری فن آوری ها جدید ، آشنا با مفاهیم عالی مدیریت زمان و توانایی اولویت بندی
• توانایی تهیه مستندات فنی و آشنا با ابزار مستند سازی نرم افزار
• آشنایی به ویندوز سرور
• آشنایی با Angular یک مزیت در نظر گرفته میشود.