کارشناس توسعه و نگهداشت سرمایه های انسانی

کارشناس توسعه و نگهداشت سرمایه های انسانی

کارشناس توسعه و نگهداشت سرمایه های انسانی

  • تدوین، پیاده سازی و بروز رسانی طرح های انگیزشی از جمله پاداش های عملکردی و موردی، مزایای سازمانی، تقدیر و تشویق، ارزیابی و بهبود رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی و ...
  • طراحی و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان، تهیه مسیر شغلی و مدیریت استعدادها و جانشین پروری
  • طراحی و اجرای کلیه امور رفاهی و انگیزشی کارکنان از جمله تدوین برنامه و بودجه رفاهی، اجرای اقدامات و برنامه های رفاهی و تهیه گزارشات مربوطه
  • طبقه بندی مشاغل، تدوین و بروز رسانی شرح شغل و شرایط احراز
  • بروز رسانی فرایندهای حوزه سرمایه های انسانی
  • نیاز سنجی آموزشی و تهیه تقویم آموزشی، برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی و بروز رسانی بانک تامین کنندگان آموزشی وسنجش اثربخشی آموزش و تهیه گزارشات مربوطه و بایگانی مدارک
  • همکاری در نیرویابی و گزینش افراد و طراحی مصاحبه های ساختار یافته