فرصت های شغلی

برنامه نویس

برنامه نویس

• تسلط به ASP.NET (C # / MVC Web API)
• تسلط به SQL Server
• تسلط به Entity framework و پایگاه داده رابطه ای

کارشناس توسعه و نگهداشت سرمایه های انسانی

کارشناس توسعه و نگهداشت سرمایه های انسانی

  • حداقل لیسانس از دانشگاه های معتبر (سراسری یا دانشگاه آزاد شعب تهران) در رشته های منابع انسانی، مدیریت، حسابداری یا حوزه های مرتبط
  • حداقل 5...