فرصت های شغلی

برنامه نویس

برنامه نویس

• تسلط به ASP.NET (C # / MVC Web API)
• تسلط به SQL Server
• تسلط به Entity framework و پایگاه داده رابطه ای