امور سهام

آخرین معاملات:
قیمت پایانی:
حجم معاملات:
تعداد معاملات:
شاخص کل بورس:
وضعیت بازار:
آخرین روزهای معاملاتی قیمت پایانی درصد تغییرات کمترین بیشترین تعداد معاملات حجم معاملات
1401/04/08 24300 4.97 23800 24300 1271 3.851
1401/04/07 23150 -0.86 22450 23950 1076 1.941
1401/04/06 23350 -4.11 23150 24350 1263 2.782
1401/04/05 24350 -3.37 23950 25000 789 2.27
1401/04/04 25200 -1.37 24300 26150 1031 2.717
1401/04/01 25550 -0.39 25100 26100 916 1.682
1401/03/31 25650 0.98 24550 26200 1003 2.43
1401/03/30 25400 -3.05 24900 27000 1499 2.609
1401/03/29 26200 4.17 25000 26400 1933 4.476
1401/03/28 25150 -1.95 24550 26100 945 2.164
تاریخ انتشار موضوع مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۳:۴۰:۲۵ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۶:۰۴:۰۳ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره مشاهده
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۱:۵۸:۴۵ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰۹:۱۹:۴۵ ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۶:۲۹:۲۳ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۲۱:۰۴:۳۸ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۱:۱۹:۳۹ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۴:۰۴:۲۴ ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۲:۲۴:۴۵ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴:۳۰:۳۳ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۵:۴۳:۴۴ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ۱۱:۳۸:۴۷ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۶:۵۶:۴۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱۶:۵۴:۲۷ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۰:۰۵:۲۹ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰۹:۵۲:۳۴ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) مشاهده
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴:۰۶:۲۷ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی(اصلاحیه) مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴:۵۲:۴۷ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰۹:۲۳:۰۸ ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۳:۱۲:۱۰ شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام مشاهده
ردیف موضوع دریافت
1 سیاست تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران دریافت
1 مواد مرتبط با تجارت الکترونیکی از قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دریافت
2 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی دریافت
3 تجارت الکترونیک در سند راهبردی اطلاعاتی ایران شورای عالی اطلاع رسانی دریافت
4 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دریافت
5 قانون تجارت الکترونیکی دریافت