امور سهام

آخرین معاملات:
قیمت پایانی:
حجم معاملات:
تعداد معاملات:
شاخص کل بورس:
وضعیت بازار:
آخرین روزهای معاملاتی قیمت پایانی درصد تغییرات کمترین بیشترین تعداد معاملات حجم معاملات
1402/01/07 25150 2.44 24550 25600 1295 3.128
1402/01/06 24550 -0.61 23600 25650 253 0.896
1402/01/05 24700 0.2 24050 25500 1229 2.555
1401/12/28 24650 3.14 24000 25400 1362 3.468
1401/12/27 23900 5.75 22900 24150 875 2.617
1401/12/24 22600 2.26 21900 23550 979 2.611
1401/12/23 22100 -0.45 21600 22700 815 1.526
1401/12/22 22200 0 21400 23000 907 2.744
1401/12/21 22200 -5.33 21850 23300 1103 2.313
1401/12/20 23450 1.74 22800 24350 1365 4.806
تاریخ انتشار موضوع مشاهده
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۱۲:۴۹:۰۱ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۰:۵۹:۱۵ معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل مشاهده
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۵:۱۰:۱۹ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ مشاهده
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۲:۲۵:۴۵ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ مشاهده
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۹:۵۴:۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۸:۳۹:۴۸ افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۷:۴۰:۰۰ افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۱:۲۳:۴۶ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مشاهده
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۱۸:۲۱:۴۳ افشای اطلاعات بااهمیت - (شرکت در مناقصه - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۳:۲۵:۳۵ درخواست تکمیل مشخصات سهامداران مشاهده
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۵:۰۵:۰۴ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مشاهده
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۲۳:۲۲:۱۷ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) مشاهده
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۴:۲۱:۵۶ آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۳:۱۶:۲۵ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مشاهده
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۴:۲۴ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۵:۳۲:۴۴ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴:۰۶:۲۸ اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۳:۵۴:۴۷ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۷:۰۹:۴۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۵:۵۰:۰۱ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مشاهده
ردیف موضوع دریافت
1 سیاست تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران دریافت
1 مواد مرتبط با تجارت الکترونیکی از قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دریافت
2 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی دریافت
3 تجارت الکترونیک در سند راهبردی اطلاعاتی ایران شورای عالی اطلاع رسانی دریافت
4 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دریافت
5 قانون تجارت الکترونیکی دریافت