امور سهام

آخرین معاملات:
قیمت پایانی:
حجم معاملات:
تعداد معاملات:
شاخص کل بورس:
وضعیت بازار:
آخرین روزهای معاملاتی قیمت پایانی درصد تغییرات کمترین بیشترین تعداد معاملات حجم معاملات
1401/07/06 17350 0.75 17000 17830 410 1.295
1401/07/04 17220 1.95 16810 17440 223 0.423
1401/07/02 16890 -3.32 16360 17700 340 0.877
1401/06/30 17470 -1.96 17300 17900 266 0.5
1401/06/29 17820 -0.39 17500 18390 311 0.598
1401/06/28 17890 0.28 17300 18270 253 0.477
1401/06/27 17840 -2.78 17600 18800 462 1.056
1401/06/23 18350 -2.91 18100 19300 494 1.098
1401/06/22 18900 1.34 18600 19400 350 0.836
1401/06/21 18650 -1.32 18200 19150 398 0.954
تاریخ انتشار موضوع مشاهده
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ ۱۴:۰۶:۲۸ اساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۳:۵۴:۴۷ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۷:۰۹:۴۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۵:۵۰:۰۱ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۱۷:۵۲:۵۷ توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۶:۱۶:۴۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۲۰:۴۴:۵۰ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۱۶:۰۵:۰۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۲۱:۲۷:۰۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۸:۲۷:۲۴ زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۸:۱۸:۲۷ گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۷:۵۱:۵۸ گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۳:۴۰:۲۵ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۶:۰۴:۰۳ معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره مشاهده
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱۱:۵۸:۴۵ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰۹:۱۹:۴۵ ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۶:۲۹:۲۳ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۲۱:۰۴:۳۸ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۱:۱۹:۳۹ اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۴:۰۴:۲۴ ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی مشاهده
ردیف موضوع دریافت
1 سیاست تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران دریافت
1 مواد مرتبط با تجارت الکترونیکی از قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دریافت
2 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی دریافت
3 تجارت الکترونیک در سند راهبردی اطلاعاتی ایران شورای عالی اطلاع رسانی دریافت
4 آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی دریافت
5 قانون تجارت الکترونیکی دریافت