پشتیبان گیری

پشتیبان گیری

 این سرویس جایگزین مناسب و مطمئنی برای روش های سنتی تهیه نسخه پشتیبان بوده و مشتری می تواند با امنیت خاطر نسبت به پایداری اطلاعات خود و همچنین امکان بازگرداندن آن در زمان بروز رخداد، نسبت به تداوم کسب و کار خود اطمینان حاصل نماید.

 

 

 

 

پشتیبان گیری
VMDK
Instant Recovery
RPO
RTO
Retention
هزینه ماهیانه هر گیگابایت
FTP Space
اقتصادی

×

<24 Hours

<24 Hours

1 Week

45,000 ریال

-

استاندارد

×

<24 Hours

<12 Hours

2 Week

50,000 ریال

-

پیشرفته

<24 Hours

<6 Hours

4 Week

70,000 ریال

-